marea de vigo sobre política de vivenda social

11 de Abril de 2017

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide ao Goberno Municipal e á Xunta seriedade e compromiso coa cidadanía en materia de vivenda social, onde se deben poñer as prioridades na vida das persoas e non culpar a unha ou outra institución segundo a cor política ou o interese electoral ou mediático do momento.

É prioritario proporcionar solucións habitacionais ás familias que se atopen nunha situación de desafiuzamento ou risco de exclusión social por perda da súa vivenda habitual e precisen de intervención pública inmediata.

Sendo un feito que a gran maioría dos lanzamentos que se producen na actualidade son de particulares por falla de pagamentos de aluguer e que cada vez as entidades bancarias, nun intento de escamotear as súas responsabilidades, evitan este tipo de accións (aínda que sigan existindo); cando se da un  proceso deste tipo e unha familia atópase nesta grave situación, o que non pode ocorrer é que a resposta  obtida  sexa unha pelexa entre administracións para ver quen ten ou non as competencias e capacidade para darlle algún tipo de solución.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo volve alertar da inexistencia de políticas organizadas de vivenda para colectivos en risco de exclusión social, que, no caso do Concello de Vigo, este non a leva a cabo coa escusa de dicir que “as competencias de vivenda son autonómicas” mentres que outros concellos si o fan, en coherencia coa legalidade vixente, na que, segundo o artigo 25.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,  os Municipios exercerán competencias na atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, competencia obrigatoria de acordo co artigo 26.1.c) da devandita Lei. Semella que para o Goberno Municipal desta cidade, o ámbito competencial á hora de asumir un gasto, cambia segundo o interese ou rédito que este gasto poida aportar, o que resulta inaceptable para a Marea de Vigo.

Mais para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, tan responsable é o Concello como a Xunta, que está levando a cabo una forte campaña cargada de demagoxia cando, a través dese “famoso” rexistro de vivendas baleiras -que aínda non se sabe da súa existencia real nin como se podería acceder a elas no caso de que o Concello queira  empregalas- , o único que din é que o concello de Vigo debe poñer unha serie de vivendas a disposición dun rexistro que posteriormente se convertería nun sistema que calquera persoa podería acceder a elas dependendo da súa situación, mais non existe constancia nin do rexistro nin das condicións reais sobre o funcionamento do mesmo. Polo tanto, desde a Marea de Vigo, pedimos tamén ás persoas responsables e ao Partido Popular, un pouco de seriedade á hora da “utilización” das necesidades das persoas como arma para ser lanzada cara ao Goberno Municipal.

A Marea de Vigo por tanto, insiste, de xeito positivo e con vontade de solución real, na proposta de creación dun parque de vivendas, tal e como xa fixo cando presentou unha moción ao respecto no pasado mes de maio do 2016, moción por certo rexeitada polos votos do Partido Socialista. Un parque de vivendas que contaría coa totalidade das vivendas de titularidade municipal que figuran no inventario de patrimonio e aquelas que puidesen ser cedidas a súa titularidade ou uso por entidades bancarias, SAREV ou outros organismos públicos mediante convenio.

Xa é a hora de poñerse a traballar para dar resposta inmediata por parte da institución mais próxima á veciñanza como é o Concello, sen deixar de dicir que a Xunta ten que facer promoción pública, e sen deixar de evidenciar a situación na que miles de familias atópanse froito dunha situación que, en absoluto é carente de responsabilidades políticas; mais isto non debe ser a escusa para non levar  a cabo accións que traten de paliar tal situación.