propostas para as ordenanzas 2017 e proposta nova ordenanza municipal xeral reguladora da concesión de subvencións

23 de Setembro de 2016

O Grupo Municipal da Marea de Vigo ten manifestado xa en numerosas ocasións a importancia que as ordenanzas fiscais teñen para contrarrestar as actuacións e programas económicos de dúas administracións, a central e autonómica, en mans do Partido Popular cunha axenda de recortes económicos lesiva para a maioría social do noso país. Estas actuacións permiten intervir en materia de progresividade fiscal fronte a xeneralización de políticas impositivas sen arbitrio das mesmas, progresividade que pode aplicarse dende a definición do tipo impositivo do IBI, as bonificacións por ingresos ou unidade familiar, os tributos e taxas propias e mesmo a través do gasto no orzamento.

O Grupo Municipal de Marea de Vigo volvemos a reiterar o exposto para as ordenanzas fiscais de 2016: “no contexto actual hai que acentuar as políticas fiscais que reduzan a carga impositiva ás e ós traballadores que se atopan na situación de desemprego ou precariedade e hai que pór o acento en dotar da meirande progresividade fiscal aos tributos municipais nos que é posible legalmente facelo”.
Seguimos detectando un uso absolutamente arbitrario e sen planificación económica coherente dos aumentos ou conxelacións dos IPC´s a aplicar nos prezos públicos, xa que segue a empregarse a conxelación como argumento de non suba de prezos pero sen embargo se “gardan os importes” para futuros exercicios. Como proba este exercicio fiscal onde incrementáronse os prezos públicos nun 1,1% calculado a media do IPC entre abril de 2012 e abril de 2015 (anos onde se producira tamén un anuncio de conxelación de prezos). Pola contra o IPC anunciado para abril de 2015 (e que debería ser o aplicado para as ordenanzas de 2016) era soamente do 0,2%.
O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera igualmente que na proposta de modificación de ordenanzas non se recollen algunhas necesarias como a modificación, xa requirida en pleno por este grupo municipal, da Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas por Aproveitamento Especial ou Utilización Privativa do Dominio Público Local que clarifique ou defina a existencia de terrazas de uso hostaleiro permanentes a efectos de tarificar as taxas das mesmas (hoxe esa figura inexistente na ordenanza vixente que soamente recolle o escenario de terrazas desmontables non permanentes)
Do mesmo xeito o GM da Marea de Vigo propón unha Ordenanza Reguladora da concesión de subvencións públicas que clarifique a diferencia de criterios cos que a fórmula de convenio que emprega o Concello con entidades sociais e veciñais opera á hora de subvencións públicas de actividades ou mantemento do tecido social da cidade (axuntamos proposta de articulado).

Aportacións á actual proposta de ordenanzas fiscais para 2017:

Primeira.-
Non aplicar a suba do 2,1% no 2017 as tarifas de auga e saneamento que figura na proposta ate que se realice unha auditoría pública mediante unha comisión no Pleno do plan de inversións e dos criterios expostos pola auditoría privada de Landwell-PwC, que permita diferenciar as inversións relacionadas co servizo concesionado e as que forman parte de actividades non correspondente ao servizo ofertado (humanizacións, plan verde)

Segunda.-
O Grupo Municipal de Marea de Vigo saúda que a a Ordenanza Fiscal Xeral contemple a figura do aprazamento nos pagos fraccionados da débeda que xa solicitaramos en 2016 sen ter resposta positiva. Pero consideramos insuficiente un máximo de 24 meses para os criterios excepcionais que regulan o punto 3.2 e seguimos solicitando que no entanto o suxeito pasivo acredite atoparse no desemprego ou non percibir ingresos superiores ao SMI ese aprazamento sexa “sine die”. E, de xeito análogo, en todas as ordenanzas fiscais que o permitan legalmente, se introduza a progresividade mediante un índice corrector do pago que atenda á renda per capita da unidade familiar.

Terceira.-
O Grupo Municipal de Marea de Vigo volta a propoñer que, en todas as ordenanzas fiscais nas que sexa legal facelo, se contemple un tratamento impositivo favorable para as unidades familiares monoparentais en razón da súa problemática específica.

Cuarta.-
Sexan eximidas do pago das copias de documentación que obre en poder do concello (planos, informes, etc. ) ás entidades que consten inscritas no rexistro de asociacións do concello e non teñan ánimo de lucro.

Quinta.-
Proposta de un artigo novo na ordenanza fiscal número 2, regulamentadora do imposto sobre bens inmobles o seguinte:

Que grave as vivendas baleiras desocupadas e especialmente as de propiedade de entidades de crédito cun incremento no IBI do 50%, aproveitando a posibilidade que neste sentido recolle a Lei de Facendas Locais dende xaneiro de 2003 que no artigo 72.4 establece o seguinte: “Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los Ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% en la cuota líquida del impuesto”.

Non aplicar a exención do IBI aos bens inmobles propiedade da igrexa e non destinados ao culto.

Non considerar o novo hospital Álvaro Cunqueiro titularidade íntegra do SERGAS e polo tanto non aplicar a bonificación do IBI correspondente.

Introducir unha cláusula adicional que recolla de xeito inmediato a metodoloxía para a devolución dos importes satisfeitos dos bens inmobles rústicos convertidos en IBI´s urbanos cobrados erroneamente por carecer de planeamento trala sentenza 2159/2014 do Tribunal Supremo, Sala do Contencioso-Administrativo, que declara que, a efectos catastrais, os terreos urbanizables sectorizados carentes de instrumento de desenvolvemento aprobado tributarán como rústicos.

Sexta.-
Sistema de bonificación do 50% da cota para as vivendas (excepto das de nova construción) que instalaran sistemas para o aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía solar para autoconsumo sempre e cando a instalación sexa realizada polo suxeito pasivo con carácter voluntario e non responda a obligacións derivadas da normativa vixente.

Sétima.-
Penalización aos propietarios de solares urbanos consolidados que non cumpran co deber de edificar e, rebaixar o límite do valor catastral para poderen ser gravados, até co dobre da cota do IBI.

Oitava.-
Penalización aos propietarios que non conserven ós seus inmobles e provoquen a posterior declaración de ruína duplicando a taxa de declaración de ruína cando é o propietario quen a promove.

Novena.-
Establecemento dunha exención total, na ordenanza número 52, pola utilización de instalacións deportivas, a todas as asociacións deportivas que traballen con menores de idade e que estean radicadas en Vigo, ao obxecto de fomentar o deporte de base no noso concello.

Decima.-
Mantemento dos prezos públicos das Escolas Municipais de Música e Artes Escénicas durante o 2017 e aumentar a subvención municipal de 10.000 euros a 483.092,86 ate os 388.612, 86 (custe do servizo sen os ingresos por tarifas dos usuarios)

Proposta de Ordenanza municipal xeral reguladora da concesión de subvencións

Titulo I. Disposicións xerais.
Artigo 1.-Obxecto.

É obxecto da presente Ordenanza a regulación da concesión de axudas ou subvencións por parte do Concello de Vigo ao movemento veciñal do municipio e asociacións ou entidades sen ánimo de lucro para o fomento de iniciativas e actividades de utilidade pública ou interese social que complementen ou suplan as competencias municipais nas súas distintas áreas.

Aos efectos da presente Ordenanza, enténdese por subvención toda disposición dineraria do Concello de Vigo realizada tanto con carácter anual como de forma puntual, a favor de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen ánimo de lucro, sen contraprestación directa dos/as beneficiarios / as, destinada a fomentar unha actividade de utilidade pública ou de interese social ou para promover a consecución dun fin público, con cumprimento dos obxectivos sinalados e das condicións establecidas.

Artigo 2.- Principios ou criterios xerais.

A concesión de subvencións regulada pola presente Ordenanza quedará en calquera caso condicionada á existencia de dispoñibilidade orzamentaria e crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

As subvencións terán carácter voluntario e eventual.

As axudas obtidas do Concello de Vigo con anterioridade, non crean dereito algún a favor dos peticionarios e non se terán en conta os precedentes en tal sentido como criterio determinante para unha nova concesión.

A concesión de subvencións non implicará relación contractual algunha de carácter civil, laboral, administrativo ou de calquera outro tipo entre a persoa ou entidade beneficiaria e o Concello de Vigo.

Non será exixible o aumento da contía das subvencións outorgadas, salvo que existan circunstancias especiais que o xustifiquen, segundo estimación motivada do Concello, de conformidade coas bases reguladoras específicas.

O Concello avaliará o resultado das actividades realizadas co seu patrocinio, podendo aquela valoración tomarse en consideración como criterio informador para a concesión ou denegación de novas subvencións ou axudas.

Quedan excluídos do ámbito de aplicación da presente Normativa Municipal aquelas axudas que pola súa natureza non garden relación directa co obxecto desta Ordenanza, así como as prestacións que outorgue o Concello de Vigo en cumprimento da normativa vixente.

Artigo 3.-Nulidade de resolución de concesión.

Serán nulos de pleno dereito os acordos de concesión de subvencións efectuadas sen consignación orzamentaria, previa, adecuada e suficiente, así como os que obedezan á mera liberalidade.

As subvencións terán carácter voluntario e eventual, sendo susceptibles de revogación ou redución en calquera momento, salvo o que se dispoña legal ou regulamentariamente. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente doutras achegas fóra dos casos permitidos nas normas reguladoras, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión e á formulación da petición de reintegro, no seu caso.
Non poderán concederse subvencións a actividades económicas que impliquen prácticas restritivas ou colusorias da libre competencia no mercado, de conformidade co disposto na normativa estatal e europea de defensa da competencia.

A xestión das subvencións realizarase de acordo aos seguintes principios:

Publicidade, mérito, transparencia, libre concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. Esixirase, o cumprimento da normativa sobre igualdade de xénero, fomento do galego, e incorporación de persoas con discapacidade.
Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados polo Concello ou os seus Organismos Autónomos.
Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Os perceptores de subvencións virán obrigados a acreditar antes da súa percepción, a xustificación das subvencións anteriormente recibidas, así como que se atopan ao corrente das súas obrigacións fiscais co Concello, e a xustificar posteriormente a aplicación dos fondos recibidos.

No suposto de incumprimento do deber de xustificación da aplicación dos fondos recibidos, ou de aplicación a finalidades distintas para as que fose concedida a subvención, ou de incumprimento das obrigacións impostas aos beneficiarios, estes virán obrigados a reintegrar as cantidades percibidas co interese de demora desde o momento do pago da subvención até a data da súa reintegro, conforme ao procedemento establecido no artigo 20 desta Ordenanza e nos termos contemplados no Capítulo I, do Título II da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

Artigo 4.-Clases de subvencións.

As subvencións contempladas na presente Ordenanza poderán ser de dous tipos:

Subvencións de carácter ordinario ou anual, dirixidas a patrocinar e impulsar as actividades que forman parte do programa de funcionamento habitual da entidade solicitante para un exercicio concreto, así como para os gastos de mantemento e funcionamento normal das asociacións e demais entidades e as dirixidas a cooperar á formación, asistencia, mellora no benestar social dos veciños do municipio.

Subvencións de carácter extraordinario ou puntual, destinadas ao patrocinio e fomento de actividades, proxectos e/ou eventos específicos ou que se dean de forma illada ou ocasional ou axuda concreta a unha persoa física, veciña do municipio ou a unha asociación ou entidade.

Artigo 5.-Beneficiarios / as.

Terá a consideración de beneficiario os/as veciños / as do municipio e toda asociación ou entidade dos descritos no artigo 1 desta Ordenanza, así como, cando así se prevexa de forma específica nas bases reguladoras específicas, poderán considerarse como beneficiarios / as as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, asociacións de interese, comunidades de bens, comunidades de propietarios ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos establecidos, que promovan ou realicen a actividade descrita nas correspondentes bases reguladoras específicas, sempre que cumpra os seguintes requisitos:

Que a sede social áchese no municipio de Vigo, desenvolvéndose prioritariamente o exercicio da súa actividade neste municipio e achándose inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia. Tratándose de persoas físicas veciñas do municipio, as mesmas deberán estar empadroadas no municipio con anterioridade á publicación da correspondente convocatoria de subvención.

Excepcionalmente, eximirase de cumprir o devandito requisito de inscrición ás asociacións ou entidades que desenvolvan labores de recoñecido ou marcado carácter social, sanitario, educativo, cultural, benéfico sempre que na súa actuación inclúan ao municipio de Vigo ou se trate de entidades de cooperación internacional.

Que se atopen constituídas sen ánimo de lucro.

Que acrediten documentalmente acharse ao corrente das súas obrigacións fiscais e de Seguridade Social, á data de solicitude da subvención. Cando se trate de persoas físicas, veciñas do municipio deberán presentar a correspondente declaración xurada de acharse ao corrente do cumprimento das citadas obrigacións, sen prexuízo da súa comprobación pola administración.

Ter xustificado as subvencións concedidas en ocasións anteriores polo Concello de Vigo.

Articulo 6.-Subvencións ordinarias e extraordinarias.
1. Subvencións ordinarias:

Poderá ser suxeito de subvención ordinaria, para gastos derivados da súa actividade habitual, calquera persoa física ou xurídica sen ánimo de lucro que, cumprindo os requisitos establecidos no artigo 5 desta Ordenanza, pretenda desenvolver algunha actividade social, sanitaria, cultural, deportiva ou de carácter benéfico ao que, atendendo aos criterios que se recollen no artigo 13 da presente Ordenanza, resulte de interese para o Municipio de Vigo, de maneira que incremente, complemente ou supla as levadas a cabo polo Concello de Vigo. Ditas subvencións convocaranse e resolverán con carácter anual.

Poderán así mesmo acceder á condición de beneficiarios de subvención ordinaria as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, teñan o seu domicilio social en Vigo e poidan levar a cabo os proxectos ou actividades que motiven a concesión da subvención.

No caso de que o solicitante sexa unha entidade que teña o carácter de Asociación ou Fundación, deberá estar rexistrada no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia.

2. Subvencións de carácter extraordinario:

Poderá optar a subvención puntual ou extraordinaria calquera persoa física ou calquera persoa xurídica convenientemente inscrita, que pretenda desenvolver algunha actividade cultural, deportiva ou de carácter social que, atendendo aos criterios que se recollen no artigo 13 da presente Ordenanza, resulte de interese para o ámbito municipal de Vigo, de maneira que incremente, complemente ou supla as levadas a cabo polo Concello. Deberán xustificar devandito carácter extraordinario as seguintes clases de subvencións que se concedan nas formas sinaladas:

Subvencións nominativas directas: son aquelas en as que as persoas ou entidades beneficiarias atópanse determinadas e explicitamente identificadas, e figuran con tal carácter no Anexo de Transferencias do Orzamento Municipal en vigor. A proposta de concesión da subvención, que se realizará polo Alcalde ou Concelleiro presidente da Comisión ao que lle corresponda en razón á materia, como órgano instrutor, deberá describir de forma detallada o obxecto da subvención, así como o fin, propósito de actividades ou proxecto específico ao que se atopa afectada a entrega. O procedemento poderá iniciarse de oficio ou a instancia do particular interesado. O beneficiario deberá cumprir os requisitos establecidos na presente Ordenanza e todos aqueles que se conteñan na resolución de concesión ou no Convenio ou Contrato-programa que se puidese subscribir.

Subvencións directas ou non nominativas sen convocatoria previa: as que se outorgan para supostos concretos e en atención ao interese público (resulte beneficiada unha parte ou sector importante da veciñanza do municipio), social (procúrese mellorar a un sector ou persoas concretas que se atopan nunha situación desfavorecida), económico (a falta de medios económicos para manter os estándar mínimos de supervivencia ou precisa de axuda para superar os mesmos) ou humanitario (a situación que se produce con motivo dos desastres naturais, conflitos bélicos e sociais, etc.) ou outras debidamente xustificadas que de forma singular considérase conveniente fomentar e dificulta a súa convocatoria pública. Tramitaranse seguindo o procedemento establecido na presente Ordenanza, iniciándose de oficio ou a instancia dos interesados. O Alcalde ou Concelleiro presidente da área que corresponda que actúe como órgano instrutor deberá acreditar no expediente as circunstancias que concorran no suposto concreto para acudir a este réxime excepcional, con exclusión da concorrencia, podendo formularse a concesión na forma sinalada no apartado anterior.

3. Non poderán ser suxeitos preceptores de subvención municipal aqueles que teñan pendente a xustificación dalgunha axuda recibida anteriormente do Concello de Vigo.

4. Tampouco poderán ser beneficiarios de subvencións aqueles suxeitos que non se achen ao corrente das súas obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social.

Titulo II. Procedemento de concesión.
Artigo 7.-Concorrencia competitiva.

As subvencións ordinarias, reguladas no apartado a) do artigo 4, outorgaranse mediante o réxime de concorrencia competitiva, a través da comparación das solicitudes presentadas e posterior establecemento dunha prelación entre as mesmas, de acordo cos criterios de valoración recollidos na presente normativa así como nas Bases específicas e na convocatoria correspondente, adxudicando, dentro dos límites orzamentarios, a aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios ou asignando os importes en proporción á valoración obtida.

A convocatoria para a concesión de subvencións contempladas no apartado anterior, realizarase por Acordo do Pleno do Concello e na mesma estableceranse as normas de procedemento, valoración e resolución específicas de cada caso, incluíndo no seu caso as Bases específicas, en aplicación do disposto no artigo 17 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de subvencións.

A convocatoria será publicada no taboleiro de edictos do Concello e será difundida a través dos medios de comunicación municipais, Internet, etc., no seu caso, sen prexuízo da maior publicidade que a propia convocatoria poida dispor.

Excepcionalmente poderán concederse de forma directa as subvencións puntuais, de carácter extraordinario, recollidas no apartado b) do artigo 4, así como calquera outra para cuxa concesión exista dificultade xustificada de tramitación mediante convocatoria pública, sempre que todo iso quede debidamente acreditado no expediente.

Poderán igualmente concederse de forma directa as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos anuais de cada un das áreas do Concello de Vigo, nos termos que se prevexan nos convenios que regulen ditas axudas ou se contempla na Norma municipal Orzamentaria. Na Norma municipal orzamentaria farase referencia a aqueles aspectos que deban cumprir os beneficiarios previa e posteriormente á entrega da subvención así como os apartados desta Ordenanza e sen prexuízo do cumprimento da restante normativa vixente.

Artigo 8.-Presentación de solicitudes.

As solicitudes deberán dirixirse ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, e presentaranse no Rexistro de Entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 38 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común, con arranxo ao modelo normalizado que, no seu caso, establézase nas Bases reguladoras específicas da convocatoria, no prazo que igualmente se estableza na convocatoria.

Acompañásense á solicitude, debidamente cumprimentada, os documentos seguintes:

Fotocopia do DNI da persoa asinante da solicitude e/ou fotocopia do CIF da entidade, caso de tratarse dunha entidade xurídica.

Proxecto da actividade concreta ou programa a desenvolver, no que se especifiquen os obxectivos, participantes, datas e lugar/é de celebración. No devandito documento deberá quedar acreditado que se consegue ou se coopera na obtención dun interese público ou unha utilidade pública. Tamén se especificarán aqueles custos e actividades correspondentes á administración e xestión da entidade ou persoa solicitante, segundo o destino da subvención obxecto de convocatoria.

Orzamento detallado de ingresos e gastos, con indicación dos medios financeiros previstos (cotas, donativos, outras subvencións concorrentes, publicidade.).

Declaración xurada do representante da entidade relativa á identidade dos membros do seu órgano directivo e sobre o número de socios.

Certificados expedidos pola Consellería de Facenda e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social de atoparse ao corrente das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social.

A restante documentación acreditativa das circunstancias a que se refire o artigo 5 da presente Ordenanza.

2. As solicitudes de subvención de carácter concorrente deberanse presentar dentro do prazo que estableza a correspondente convocatoria, sen que supere en ningún caso o mes salvo supostos excepcionais.

3. As solicitudes de subvención para proxectos ou actividades de carácter puntual, que non se outorguen mediante convocatoria, deberán presentarse con polo menos un mes de antelación respecto da data de inicio da actividade.

En situacións excepcionais e/ou de emerxencia poderán axustarse os criterios de prazos e resolucións ás devanditas situacións. Consideraranse situacións excepcionais ou axudas de emerxencia aquelas derivadas de conflitos bélicos, situacións catastróficas ou satisfacción de necesidades primarias e calquera outra que por improvisación non se ache contemplada. O Pleno do Concello será o que determine o carácter excepcional ou de emerxencia dos devanditos proxectos.

A presentación das solicitudes fóra dos prazos mencionados poderá dar lugar á desestimación das devanditas solicitudes, arquivándose as mesmas sen máis trámite.

Artigo 9.-Documentación

A documentación a achegar xunto coas solicitudes de subvención a outorgar polo sistema de concorrencia competitiva, será a que se estableza en cada convocatoria, sendo, como mínimo, a establecida no apartado 1 do artigo 8 desta Ordenanza.

No caso de solicitudes de subvención para actividades ou proxectos de carácter puntual, que se outorguen de forma directa, achegarase a documentación que a continuación se relaciona:

Fotocopia do DNI do representante da solicitude.
Fotocopia do CIF da entidade, caso de tratarse dunha entidade xurídica.
Proxecto detallado da actividade ou evento para o que se solicita a subvención puntual, incluíndo, polo menos, descrición do proxecto, poboación á que se dirixe a actividade, obxectivos que se perseguen e referencia expresa ao interese que a actividade implique para o municipio de Vigo, con indicación así mesmo de lugares e datas de celebración.
Memoria das actividades, relacionadas coa actividade ou proxecto para o que se solicita a subvención, realizadas polo solicitante durante o ano ou anos anteriores á solicitude.
Balance de ingresos e gastos do ano anterior a aquel en que se presenta a solicitude, así como orzamento do ano en que se cursa a mesma, relativos á actividade ou proxecto para o que se solicita a subvención.
Se a solicitante é unha Asociación ou Fundación sen ánimo de lucro, deberá achegar, ademais, certificado de inscrición no Rexistro ou Rexistros correspondentes, conforme ao establecido no artigo 6-1, así como copia dos Estatutos da entidade, debidamente selados polo Rexistro en que a mesma se atope inscrita.
Presentarase igualmente certificado da Facenda correspondente, acreditativo de que a solicitante se atopa ao corrente nas súas obrigacións fiscais. No suposto de Asociacións cuxa única obrigación tributaria o sexa para co Concello de Vigo. Incluirán na solicitude declaración expresa en tal sentido, sendo o propio Concello o que achegue de oficio o certificado mencionado.

Cando a solicitante, de acordo coa lexislación vixente, tivese relación obrigacional coa Seguridade Social, haberá de presentar certificado, emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, acreditativo de estar ao corrente das súas obrigacións para coa mesma.

No caso de subvencións solicitadas para execución de obras por importe superior a 50.000 euros, ou nos de subministracións de bens de equipo ou prestación de servizos por importe superior a 18.000 euros, achegaranse á solicitude tres presupostos de execución diferentes, xunto con memoria xustificativa da elección dun deles, caso de non optarse polo máis económico.

Todos aqueles solicitantes, persoas físicas ou xurídicas, aos que o Concello concedese subvención de natureza similar no ano anterior á solicitude, non necesitarán presentar de novo aqueles documentos que non sufrisen variación, salvo que sirvan para acreditar a súa situación de cumprimento de obrigacións fiscais e coa Seguridade Social, aínda que na súa solicitude haberán de facer mención expresa de tal circunstancia.

No caso de presentarse paralelamente solicitude de subvención para a mesma actividade ante calquera outro organismo, público ou privado, a solicitude ante o Concello de Vigo deberá incluír manifestación expresa en tal sentido, con indicación da institución ou institucións ante as que se presentou solicitude de financiamento, así como con expresión da contía solicitada ou, no seu caso, recibida.

Tanto se se trata de subvencións ordinarias como de subvencións para actividades ou proxectos de carácter puntual, ademais dos documentos e datos relacionados no presente artigo, o Concello poderá, en atención a cada caso concreto, requirir ao solicitante calquera outra documentación complementaria que considere oportuna aos efectos da valoración de conxunto do proxecto presentado.

Artigo 10.-Exclusión de solicitudes.
Non se terán en conta aquelas solicitudes formuladas por persoa ou entidade que teña pendente a presentación de memoria explicativa e/ou xustificación documental de subvencións recibidas do Concello de Vigo en ocasións anteriores.

Artigo 11.-Solicitudes incompletas ou defectuosas.
No caso de que a solicitude presentada ou a documentación achegada sexan incompletas ou adoezan dalgún outro defecto emendable, requirirase ao solicitante para que proceda á súa solución no prazo máximo de 10 días, a contar desde o seguinte á notificación do requirimento, indicándolle que de non facelo así, teráselle por desistido da súa solicitude.

Artigo 12.-Órgano instrutor.
As respectivas bases reguladoras da convocatoria de subvencións a outorgar por concorrencia competitiva, designará o órgano instrutor en cada caso, que normalmente será o Alcalde ou Concelleiro presidente da Comisión Informativa que, en función da materia de que se trate, deba coñecer do asunto.

A fase de instrución comprenderá as seguintes actividades:

Petición de cuantos informes estímense necesarios para resolver.
Avaliación das solicitudes ou peticións, efectuada conforme aos criterios, formas e prioridades de valoración, que se definen nas bases reguladoras especificas.
Unha vez avaliadas as solicitudes, remitirase o expediente ao órgano colexiado que, en cumprimento do artigo 22.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, emitirá o informe no que se concrete o resultado da avaliación efectuada e a proposta de concesión, a través do órgano instrutor, que estará integrado polos membros da Comisión Informativa que en razón da materia deban tratar as solicitudes de subvención formuladas.
Exercerá a Presidencia do órgano colexiado o membro que se atope designado como órgano instrutor desa modalidade de subvención segundo a materia a que se refira e que, no seu caso, reflectirase nas respectivas bases reguladoras especificas. O resto dos membros actuarán como vogais do órgano colexiado.
Á vista do expediente, do ditame do órgano colexiado e do informe técnico correspondente, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse aos interesados na forma que se estableza na convocatoria, cun prazo de dez días para que os interesados poidan formular alegacións.
No caso de que non se teñan en consideración outras alegacións e probas distintas que as aducidas polos interesados, poderá prescindirse do citado trámite de audiencia.

A proposta de resolución deberá conter:

A relación de solicitantes para os que se propón a concesión da subvención.
A contía específica da subvención.
Especificación da avaliación e os criterios seguidos para efectuala.
Tanto a proposta de resolución provisional como a definitiva non crean dereito algún a favor do beneficiario proposto.
No caso de subvencións directas, o órgano instrutor será o Alcalde ou Concelleiro presidente da área correspondente, en función do tipo de proxecto ou actividade a subvencionar. Aplicándose supletoriamente a normativa procedimental anteriormente indicada.

Artigo 13.-Criterios de valoración.
1. Ademais dos criterios de valoración específicos que se establezan en cada unha das convocatorias correspondentes a subvencións a outorgar por concorrencia competitiva, para a valoración dos proxectos presentados tomaranse en conta os factores que a continuación se relacionan:

Significación e/ou arraigamento na contorna do Municipio de Vigo, da persoa ou entidade que formule a proposta.
A continuidade da actividade desenvolvida pola solicitante a través dos anos.
Orixinalidade e oportunidade da actividade ou proxecto, en atención a outras actividades similares que xa veñan realizando baixo o patrocinio do Concello.
Adecuación do proxecto aos obxectivos e fins precisados na solicitude.
Viabilidade técnica e económica, atendendo aos medios requiridos para o desenvolvemento da actividade, así como á dispoñibilidade dos mesmos por parte do Concello.
Custos da actividade desenvolvida. Rendibilidade social dos mesmos.
Medios de económicos propios con que conta a solicitante.
Dificultade para acudir a outros medios de financiamento ou a insuficiencia do financiamento obtido doutras institucións.
Esforzo organizativo, tanto desde o punto de vista humano, como estrutural e/ económico despregado para o desenvolvemento da actividade.
Incidencia da actividade na promoción da igualdade entre homes e mulleres.
Desenvolvemento da actividade con utilización do galego exclusivamente.
Inclusión nun sector social e económico tradicional e de amplo arraigamento no municipio.
Valorarase aqueles proxectos que desenvolven e transmiten a cultura, o deporte e unha imaxe adecuada de Vigo.

2. Cada un dos proxectos será valorado, no seu conxunto, pola área correspondente, o cal poderá solicitar asesoramento a aquelas persoas ou entidades que considere oportuno.

Artigo 14.-Contía da subvención.

O Concello destinará anualmente unha ou varias partidas orzamentarias para a concesión das mesmas supeditada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución do outorgamento. No seu caso, presupostariamente determinarase o importe máximo que pode asignarse a cada actividade subvencionable, de forma que devandito importe deberá repartirse entre os que resulten coa maior puntuación.

No caso de subvencións a outorgar polo sistema de concorrencia competitiva, será a respectiva convocatoria a que estableza o crédito orzamentario máximo dispoñible para a dicir convocatoria, de conformidade cos límites establecidos no Orzamento en vigor.

A contía da subvención que no seu caso se conceda non poderá superar en ningún caso o importe total orzado para a actividade de que se trate.

As subvencións recoñecidas pola presente normativa serán compatibles con calquera outras, concedidas por outras institucións, públicas ou privadas, para o mesmo obxecto, sen que en ningún caso poida existir sobre financiamento, é dicir, sen que o importe total subvencionado en concorrencia con outras entidades poida superar o custo total da actividade.

Caso de producirse un suposto de sobre financiamento por concorrencia de subvencións, o beneficiario terá a obrigación de reintegro da contía concedida polo Concello de Vigo en proporción ao importe achegado por este en relación co total financiado.

Non de concederá subvención algunha por importe superior ao solicitado.

Artigo 15.-Resolución.

No caso de solicitudes de subvencións a outorgar mediante concorrencia competitiva, o órgano competente para resolver será o Alcalde-Presidente ou o Pleno ou a Xunta de Goberno Local se existise, a proposta do órgano instrutor referido no artigo 12. A Resolución será motivada, quedando, en todo caso, acreditados no procedemento os fundamentos da resolución que se adopte. Tamén conterá, ademais do solicitante ou solicitantes aos que se conceda a subvención, a desestimación do resto das solicitudes.

As solicitudes de subvencións directas serán resoltas por Decreto de Alcaldía ou, no seu caso, en atención á contía a outorgar, por acordo do Pleno ou Xunta de Goberno Local se existise, previa proposta do órgano instrutor referido no artigo 12.

O prazo máximo para ditar resolución será:

De seis meses, a contar desde o seguinte á publicación da correspondente convocatoria, no caso de subvencións a conceder polo sistema de concorrencia competitiva, salvo que a citada convocatoria pospoña os seus efectos a unha data posterior.
De tres meses, a contar desde o día seguinte á presentación da solicitude, no caso de subvencións directas.
No caso de que transcorran os prazos indicados no punto anterior sen que se notificou resolución expresa, entenderase que a mesma foi denegada, sen prexuízo de que con posterioridade se dite resolución expresa respecto diso.
Toda alteración das condicións tidas en conta para o outorgamento da subvención, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión da mesma.
A resolución da concesión da subvención porá fin á vía administrativa.

Artigo 16.-Pago da subvención.

O pago da subvención realizarase previa xustificación, polo beneficiario, da realización da actividade ou proxecto patrocinados.
Non obstante o establecido no parágrafo anterior, poderase realizar o pago por anticipado, con carácter previo á xustificación antedita, no caso de subvencións anuais ou para a actividade habitual, en razón ao custo que puidese ter ou ao destino da subvención para atender os gastos xerais, de administración, etc., a que se refira, unha vez que se acorde a súa concesión; así como naqueloutros casos nos que a subvención do Concello de Vigo constitúa financiamento imprescindible para o desenvolvemento da actividade por inexistencia doutros medios de financiamento suficientes. Devandito pago por anticipado poderá ser até do 80% ou da porcentaxe que na resolución establézase, sen que sexa precisa a esixencia de garantía algunha aos beneficiarios, salvo que na resolución de concesión establézase o contrario.

Respecto das subvencións de actos concretos, se houbese unha modificación do importe de liquidación respecto ao orzamento presentado en base ao cal se ditou a resolución o Concello resérvase o dereito de variar a contía obxecto de subvención ou de denegala.

Titulo III. Obrigacións do beneficiario.
Artigo 17.-Obrigacións do beneficiario.

As persoas ou entidades beneficiarias das subvencións reguladas na presente normativa deberán cumprir coas seguintes obrigacións:

Cumprir debidamente coas normas establecidas na presente Ordenanza así como as condicións particulares que puidesen establecerse nas Bases específicas, na convocatoria e na resolución pola que se conceda a subvención.

Aceptar a subvención concedida. Se no prazo de sete días, a contar desde a data de notificación da concesión, as persoas ou entidades beneficiarias non renuncian expresamente e por escrito á mesma, entenderase que foi aceptada con todas as condicións establecidas na resolución, na presente Ordenanza e nas bases reguladoras específicas.

Dar á subvención concedida o concreto destino para o que foi solicitada, de forma que se cumpra o obxectivo, execútese o proxecto, realícese a actividade ou se adopte o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

Obter cantas autorizacións sexan precisas para o desenvolvemento da actividade subvencionada.

Cumprir coa normativa vixente no referente á organización de actividades e espectáculos públicos así como co resto da normativa, estatal ou autonómica, que sexa aplicable ao ámbito de actuación de que se trate.

Incorporar nos elementos de promoción e nos carteis, textos ou documentos que se elaboran en ocasión da actividade subvencionada, os cales deberán editarse en galego, a mención do patrocinio do Concello de Vigo, cumprindo en todo caso coa normativa municipal respecto da colocación de carteis. Nos devanditos elementos deberá figurar o logotipo municipal que se indique, na forma que igualmente se sinale.

Prestar toda a colaboración que desde o Concello sexa requirida para un mellor desenvolvemento da actividade ou eventos subvencionados, debendo estar coordinadas coas actividades municipais. A negativa neste sentido poderá supor o arquivo da petición formulada, ou no seu caso a extinción e obrigación de reintegro da subvención xa concedida, así como a imposición das sancións que no seu caso procedan.

Comunicar a obtención de calquera outra axuda económica para o mesmo fin, sexa a súa procedencia ben pública ou ben privada, con indicación expresa en todo caso da contía recibida.

Colaborar co Concello de Vigo, en caso de ser requirida, para a eventual elaboración de estudos, enquisas, ou estatísticas ou calquera tipo de achega a calquera outra actuación que se pretenda levar a cabo polo Concello, gardando a correspondente reserva respecto daqueles datos que sexan obxecto de protección conforme á lexislación vixente.

Someterse a cantas actuacións de comprobación efectúe o Concello, achegando canta información lle sexa requirida.

Nas subvencións de carácter puntual, outorgadas para a realización de eventos ocasionais, deberase, ademais, notificar calquera alteración das actuacións previstas no proxecto, con carácter previo á súa realización, co fin de que o Concello autorice ou denegue as modificacións pretendidas.

Proceder á xustificación posterior do emprego dado á cantidade outorgada, nos termos do artigo 19 da presente Ordenanza.

Artigo 18.-Responsabilidade civil.

A persoa ou entidade será considerada como a única organizadora da actividade subvencionada, sendo por tanto a responsable civil única fronte a calquera reclamación patrimonial que puidese derivarse do normal ou anormal desenvolvemento da devandita actividade e quedando en todo caso o Concello exento de tales eventuais reclamacións.

Artigo 19.-Xustificación da subvención.

Unha vez finalizada a actividade para cuxa realización se concedeu a axuda, deberá procederse á xustificación documental que acredite o correcto emprego dado á mesma, con independencia da forma na que se concedeu a mesma. En calquera caso deberán presentarse os documentos que se sinalan nesta Ordenanza que de maneira indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada e os gastos realizáronse no prazo establecido polas diferentes bases reguladoras, sen que en ningún caso poida ser o custo de adquisición dos gastos subvencionables superior ao valor de mercado. Igualmente deberá acreditarse que coa actividade subvencionada deuse cumprimento á finalidade que determinou a concesión da subvención.

A documentación a achegar a tales efectos será, como mínimo, a relacionada a continuación, ademais da que poida ser esixida de forma específica na convocatoria correspondente, ou nas bases específicas, nos casos de subvencións outorgadas mediante concorrencia competitiva, ou na Norma Orzamentaria:

Memoria detallada da actividade desenvolvida, na que se acredite o cumprimento da finalidade pretendida: valoración do obxectivo, fotografías, asistencia, recursos utilizados,…

Balance de ingresos e gastos orixinados pola actividade.

Xustificantes orixinais ou fotocopias compulsadas dos gastos devindicados como consecuencia da actividade, até o montante total da contía concedida. Tales xustificantes consistirán en facturas ou outros documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil.

Achega dun exemplar de cada un dos folletos, carteis, libros, vídeos, CD-ROM, etc. que se editaron ou publicaron con ocasión da actividade ou evento subvencionados, que estarán elaborados en galego, debendo constar o patrocinio do Concello de Vigo co logotipo ao efecto establecido.

Fotocopias dos acordos de concesión de axudas económicas por outras institucións ou entidades, se non puidesen achegarse no momento da solicitude da subvención ante esta Corporación.

Os prazos máximos para a xustificación serán os seguintes:

No caso de subvencións ordinarias, o prazo será o que se estableza na correspondente convocatoria, sen que en ningún caso poida exceder do último día do mes de febreiro do ano seguinte a aquel no que a mesma se concedeu.

No caso das subvencións extraordinarias e nas nominativas contempladas nos Orzamentos, o prazo máximo para realizar a xustificación será de 3 meses a contar desde a finalización da actividade subvencionada.

Tanto nun como noutro tipo de subvencións, cando a actividade fose co-financiada con outras axudas ou recursos por parte de calquera outra entidade pública ou privada, deberá acreditarse, como parte da xustificación, a procedencia e aplicación de tales fondos ás actividades subvencionadas.

Cando a beneficiaria precise dos documentos orixinais presentados, os mesmos achegaranse xunto con fotocopia, a cal será cotexada e os orixinais selados e devoltos a aquela.

Toda a documentación xustificativa presentada, haberá de estar datada no exercicio económico para o que se conceda a subvención.

Comunicar ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas.

Se se estivese en curso dalgunha das causas de reintegro, deberase proceder ao reintegro da contía recibida.

Artigo 20.-Reintegro da subvención.

Procederá o reintegro ás Arcas Municipais da axuda recibida, cos intereses de demora correspondentes desde o momento do pago da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro, cando se dea algún dos supostos nos casos sinalados no artigo 37 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e nos seguintes:

Non destinar a contía concedida á finalidade concreta para a que se solicitou.
Obter a subvención sen reunir as condicións requiridas para iso.
incumprimento, por razóns imputables ao beneficiario, das obrigacións asumidas en aplicación da presente Normativa e en concreto do disposto no seu artigo 17 desta Ordenanza.
incumprimento da obrigación de xustificación nos termos establecidos no artigo 19 da presente Ordenanza. Se se realizase unha xustificación parcial do gasto, haberá de reintegrarse a cantidade equivalente ao gasto que quedase sen xustificar.
exceso de financiamento con relación ao custo real da actividade, nese caso haberá de reintegrase a suma remanente.
A sobre financiamento por concorrencia con outras subvencións ou axudas doutras institucións, públicas ou privadas, nese caso a beneficiaria terá a obrigación de reintegro da contía concedida polo Concello de Vigo en proporción ao importe achegado por este en relación co total financiado.

O incumprimento das condicións ou obrigacións impostas aos beneficiarios na resolución pola que se concedese a subvención, referentes ao modo de realización da actividade ou execución do proxecto. Neste caso, terase en canta a gravidade dos incumprimentos cometidos para determinar a contía reintegrar, atendendo aos principios de equidade e proporcionalidade.

Para a determinación da contía a reintegrar, total ou parcialmente, atenderase en calquera caso aos principios de proporcionalidade e equidade, para o cal se estará ás circunstancias de cada caso concreto.

A resolución pola que se esixa o reintegro ditarase polo mesmo órgano que concedeu a subvención.

O expediente de reintegro axustarase ás normas de procedemento establecidas no Título VIN da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e no mesmo darase trámite de audiencia ao interesado polo prazo de 15 días hábiles.

Verificada a obrigación de devolución da subvención, o órgano competente ditará resolución declarando tal deber. Dita resolución será motivada, con indicación expresa da causa que orixina o deber de reintegro, así como a contía que ha de devolverse e prazo voluntario de ingreso, con advertencia de que, caso de non efectuar o reintegro no prazo previsto, procederase pola vía de prema.

Titulo IV Réxime sancionador.
Artigo 21.-Réxime sancionador

En réxime de infraccións e sancións, será o establecido no Título IV da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, así como nas súas respectivas normas de desenvolvemento e demais lexislación que resulte aplicable.

Artigo 22.-Responsabilidade subsidiaria.

Serán responsables subsidiarios da obrigación de reintegro e sancionadora os administradores das persoas xurídicas que non realizasen os actos necesarios que foren do seu incumbencia para o cumprimento das obrigacións infrinxidas, adoptasen acordos que fixesen posibles os incumprimentos ou consentisen o de quen deles dependan.

Así mesmo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, das obrigacións de reintegro e sancións pendentes das persoas xurídicas que cesasen nas súas actividades os administradores da mesma.

No caso de Sociedades ou Entidades disoltas e liquidadas, as súas obrigacións de reintegro e sancións pendentes transmitiranse aos socios ou partícipes no capital, que responderán delas solidariamente e até o límite do valor de cota de liquidación que lles adxudicou.

Artigo 23.-Concorrencia con outros expedientes sancionadores.

Os incumprimentos das autorizacións precisas para o desenvolvemento da actividade subvencionada orixinarán no seu caso os correspondentes expedientes sancionadores que serán tramitados pola área administrativa que concedeu a autorización.

As sancións pecuniarias que recaian naqueles expedientes porán facerse efectivas con cargo ás cantidades de subvencións pendentes de percibir.

Artigo 24.-Danos en bens públicos.

Se no desenvolvemento da actividade subvencionada causásense danos en bens de dominio público, tramitarase expediente contraditorio para a súa determinación. O importe da reposición ou reparación dos danos causados compensarase con cargo á subvención pendente de percibir. No caso de que non alcanzase a cubrir a totalidade daquel importe, adoptaranse as medidas oportunas para o cobro da cantidade restante.

Disposición adicional primeira.

No non previsto na presente Ordenanza Municipal, será de aplicación de Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e demais normativa de desenvolvemento ou sectorial que resulte de aplicación.

Disposición adicional segunda.

Autorízase ao Alcalde, a proposta do Concelleiro responsable da área correspondente, a ditar cantas disposicións resulten precisas para o mellor desenvolvemento da presente Ordenanza Municipal.

Disposición adicional terceira.

A presente Ordenanza será de aplicación en todas aquelas partes que resulten compatibles a todo tipo de solicitudes de subvención que se formulen tanto por persoas físicas, como por asociacións ou outras entidades públicas ou privadas que sirvan ou complementen a actuación municipal.

Igualmente será de aplicación, en todos aqueles aspectos que sexan compatibles, ás subvencións concedidas de forma nominativa contempladas no orzamento, e ás demais modalidades, sen prexuízo das condicións e compromisos impostos ao beneficiario na resolución da concesión ou, no seu caso o contido nos convenios para canalizar os devanditos compromisos, que a normativa en vigor permita formular para a súa concesión e as condicións que se impoñan na Norma Municipal Orzamentaria.

Disposición final.

A presente Ordenanza entrará en vigor a partir da data da súa publicación íntegra no «Boletín Oficial de Pontevedra»