moción mes setembro 2019 (pleno aprazado agosto)

28 de Agosto de 2019

Oriana Méndez Fuentes, concelleira do Grupo Mixto (Marea de Vigo-Son En Común), presenta para o seu debate en Pleno, e aprobación se procede, a seguinte

MOCIÓN PEDINDO A DECLARACIÓN DE EMERXENCIA CLIMÁTICA NA CIDADE DE VIGO

(Esta moción foi presentada por colectivos ecoloxistas agrupados na Alianza Pola Emerxencia Climática)

O Concello de Vigo recoñece que o planeta, así como os seres vivos e os ecosistemas, atópanse en grave perigo, proba diso son os recentes informes sobre o estado da biodiversidade do IPBES e sobre o quecemento global de 1,5 º C do IPCC, que alertan dun rumbo que leva á extinción dunha gran parte dos ecosistemas terrestres. Un millón de especies están ameazadas pola actividade humana. Tamén se está ao bordo do punto de non retorno fronte ao cambio climático. Non responder ante a crise ecolóxica e civilizatoria supoñería a morte de millóns de persoas, ademais da extinción irreemplazable de especies imprescindibles para a vida na Terra, dadas as complexas interrelacións ecosistémicas

Nese sentido aceptamos a verdade da crise climática sobre a gravidade da situación. Admitir as evidencias científicas, así como, o camiño de redución das emisións proposto é a única forma de protexer a existencia dun futuro para o municipio. A cidadanía debe de entender a urxencia e irreversibilidad desta loita e o Concello de Vigo pode desempeñar un papel clave na formación, educación e información sobre o necesario freo ás emisións e realizar unha vital adaptación ás consecuencias do incremento da temperatura global.

Declarar a Emerxencia Climática require asumir o cumprimento de compromisos políticos reais e vinculantes, moito máis ambiciosos que os actuais, coa consecuente asignación de recursos para facer fronte a esta crise. Unha folla de ruta vinculante capaz de garantir as reducións de gases de efecto invernadoiro anuais necesarias, abandonar os combustibles fósiles, apostar por unha enerxía 100 % renovable e reducir a cero as emisións netas de carbono canto antes, de maneira urxente e prioritaria, en liña coas indicacións do informe do IPCC para limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 º C. Un estado de emerxencia implica redirixir todos os recursos dispoñibles dos Concellos para afrontar a crise climática cos problemas asociados que conleva

A declaración de Emerxencia Climática supón iniciar un proceso de educación, formación e concienciación a toda a poboación sobre a verdade da crise ecolóxica e o enorme cambio necesario frear a emerxencia. Ante esta emerxencia o Concello comprométese a iniciar este proceso de transformación social e asegurar a plena consecución dos seguintes obxectivos xerais.

POLO EXPOSTO O CONCELLO DE VIGO COMPROMÉTESE A:

Establecer os compromisos políticos, normativas e recursos necesarios para garantir reducións de gases de efecto invernadoiro para chegar ao balance neto cero non máis tarde de 2040 e se é posible antes de 2035, así como deter a perda da biodiversidade e restaurar os ecosistemas como única resposta posible para evitar un colapso de todos os sistemas naturais, incluído o humano.

Abandonar os combustibles fósiles, apostando por unha enerxía 100 % renovable de maneira urxente e prioritaria. Para iso os gobernos municipais deben analizar como lograr este obxectivo e propoñer os plans de actuación necesarios, entre outros, frear novas infraestruturas fósiles, alcanzar o pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables e unha mobilidade sustentable canto antes. Crear espazos peonís, fomentar a bicicleta e outros medios de transporte non contaminantes, reducir a demanda de enerxía ata consumos sustentables, promover o aumento da eficiencia enerxética e das instalacións renovables, crear espazos educativos e a información á poboación sobre a emerxencia climática, alcanzar unha política de residuo 0 e evitar os bancos cos que traballa o municipio que financien proxectos baseados en combustibles fósiles. Apoiar a xestión dos comunais enfocada á recuperación da terra fértil e o freo da erosión. A recuperación dos acuíferos, a recuperación dos pastos a través da xestión intelixente do territorio, determinar apoios e beneficios fiscais para a España baleirada que desenvolve funcións claves de mitigación do cambio climático e abordar proxectos de rexeneración rural, ecolóxica e humana.

É necesario avanzar, entre outras, nunha economía local e de proximidade, que impulse a soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura e gandería ecolóxica e de proximidade. Alcanzando canto antes a plena subministración agroecológica nos servizos de restauración municipais e estendéndoos ao resto da poboación.

Iniciar a necesaria adaptación do municipio de Vigo á crise climática, coas consecuencias do incremento da temperatura global, as ondas de calor, a irregularidade das precipitacións, o aumento do nivel do mar e outras manifestacións que xa se están manifestando.

A xustiza, a democracia e a transparencia deben ser alicerces fundamentais de todas as medidas que se apliquen, polo que hai que establecer un mecanismo de toma de decisións cidadán de carácter vinculante con competencias en materia de vixilancia, seguimento e control das medidas adoptadas. Para iso será necesario establecer indicadores e obxectivos verificables e cuantificables. Faise necesario garantir que este mecanismo integre especialmente a visión de xénero e doutros colectivos vulnerables.

 

En Vigo, a 26 de agosto do 2019