Preguntas e mocións

MOCIÓN APOIO MARCHAS DA DIGNIDADE

4 Abril, 2016

Sendo conscientes da situación dramática que está a sufrir a maioría social. A chamada crise económica lonxe de rematar chegou para quedarse, por moito que algúns utilicen certos indicadores económicos para aparentar unha mellora que nada ten que ver coa realidade nin cos sectores populares. Dita situación de emerxencia social derivada da crise estructural, desde View Article

MOCIÓN PRIVATIZACIÓN CELADORAS/ES EOXI. OUTUBRO 2015

4 Abril, 2016

Na EOXI de Vigo unha empresa privada asumiu o traslado interno e a xestión auxiliar de todo tipo de produtos farmacéuticos, mostras biolóxicas, hemoderivados, historias clínicas e documentación sanitaria, así como almacenaxe e distribución de material sanitario, traslado de instrumental médico e cirúrxico dende a central de esterilización, entre outras moitas. Isto supuxo, dadas as View Article

PREGUNTA IBI RÚSTICO. SETEMBRO 2015

4 Abril, 2016

Vigo, como moitos outros municipios e cidades do estado, vén acusando desde hai anos as consecuencias negativas da acción urbanística desaforada que propiciaron as políticas públicas de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda, suxeitas máis a intereses especulativos que aos preceptos constitucionais de interese xeral, por exemplo o dereito á vivenda. Os anos nos que View Article

PREGUNTA ACCESO INFORMACIÓN EXPEDIENTES. SETEMBRO 2015

4 Abril, 2016

Tendo solicitado, mediante escrito con número de rexistro 150094213, en data 15 de Xullo do 2015, a copia dos expedientes de concesións públicas á empresa Clece que están en vigor no Concello de Vigo, e baseándonos en que: Nun sistema de goberno e administración baseado no principio de democracia e representación, segundo recoñece o texto View Article

PREGUNTA URXENCIAS SOCIAIS. SETEMBRO 2015

4 Abril, 2016

Ante as denuncias que veñen facendo cidadáns sobre as demoras e esperas nas oficinas de Benestar Social do Concello de Vigo (UTA’s), das propias traballadoras sociais do concello de Vigo, o propio comité de empresa e organizacións sociais coma “Os Ninguens”, das que este goberno ten coñecemento, con respecto as demoras nas consultas e na View Article

PREGUNTA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PROCESOS XUDICIAIS ABERTOS. SETEMBRO 2015

1 Abril, 2016

Vistos os datos que aporta o levantamento do segredo de sumario da “Operacion Patos”, formulo a seguinte PREGUNTA: ¿Pensa este Goberno reconsiderar a súa negativa á apertura dunha comisión especial de investigación sobre os procesos xudiciais abertos que teñen relación con concellerías e departamentos municipais do Concello de Vigo?

MOCIÓN USO DO REMANENTE DE TESOURERÍA PARA PROGRAMAS DE EMPREGO. SETEMBRO 2015

1 Abril, 2016

Tívose coñecemento, mediante o informe de liquidación do orzamento do Concello de Vigo, que existe remanente positivo na liquidación do orzamento municipal de 2014, por un valor de 74.324.280,18 millóns de euros. De este remanente consta como consignado 4.767.246,17 millóns para diversas modificacións de crédito, máis de 10 millóns para amortización anticipada de débeda, 3.438.677,38 View Article

PREGUNTA APROVEITAMENTO LUCRATIVO URBANÍSTICO. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

O amparo das determinacións establecidas na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia no Titulo I, Capitulo III, no seu artigo 20.c, formula a seguinte PREGUNTA: ¿Efectuáronse o vanse efectuar as cesións obrigatorias, gratuitamente e libres de cargas o solo dimanante do aproveitamento urbanístico que corresponde View Article

PREGUNTA APERTURA ESCOLA DE NAVIA. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

En abril de 2015 o concello de Vigo remitiu a Xunta de Galicia solicitude de apertura da escola municipal de Navia, sendo a resposta da Xunta de Galicia, que o Concello de Vigo debía solventar unhas deficiencias técnicas no lugar. Entre esa data e o mes de agosto non se produce ningunha comunicación do concello View Article

PREGUNTA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO PLENO. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

Despois de comprobar que algunhas e algúns/as concelleiros/as tanto do grupo municipal do PSG como do PP non respectan a ordenanza municipal de Normalización Lingüística de 17 de maio de 1989 que no seu artigo XI do capítulo primeiro, di que: ” Os cargos do concello expresaranse en galego nos actos públicos…” e sabendo que View Article