Preguntas e mocións

MOCIÓN USO DO REMANENTE DE TESOURERÍA PARA PROGRAMAS DE EMPREGO. SETEMBRO 2015

1 Abril, 2016

Tívose coñecemento, mediante o informe de liquidación do orzamento do Concello de Vigo, que existe remanente positivo na liquidación do orzamento municipal de 2014, por un valor de 74.324.280,18 millóns de euros. De este remanente consta como consignado 4.767.246,17 millóns para diversas modificacións de crédito, máis de 10 millóns para amortización anticipada de débeda, 3.438.677,38 View Article

PREGUNTA APROVEITAMENTO LUCRATIVO URBANÍSTICO. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

O amparo das determinacións establecidas na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia no Titulo I, Capitulo III, no seu artigo 20.c, formula a seguinte PREGUNTA: ¿Efectuáronse o vanse efectuar as cesións obrigatorias, gratuitamente e libres de cargas o solo dimanante do aproveitamento urbanístico que corresponde View Article

PREGUNTA APERTURA ESCOLA DE NAVIA. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

En abril de 2015 o concello de Vigo remitiu a Xunta de Galicia solicitude de apertura da escola municipal de Navia, sendo a resposta da Xunta de Galicia, que o Concello de Vigo debía solventar unhas deficiencias técnicas no lugar. Entre esa data e o mes de agosto non se produce ningunha comunicación do concello View Article

PREGUNTA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO PLENO. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

Despois de comprobar que algunhas e algúns/as concelleiros/as tanto do grupo municipal do PSG como do PP non respectan a ordenanza municipal de Normalización Lingüística de 17 de maio de 1989 que no seu artigo XI do capítulo primeiro, di que: ” Os cargos do concello expresaranse en galego nos actos públicos…” e sabendo que View Article

MOCIÓN APARCADOIRO HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO. AGOSTO 2015

31 Marzo, 2016

O novo Hospital Álvaro Cunqueiro está situado nunha zona que non sofre dunha elevada densidade de construccións que poidera limitar os metros cadrados de aparcadoiros dispoñibles para usuarios/as e traballadores/as como parte do servizo público que supón a sanidade. Neste contexto, o cobro polo aparcadoiro é unha mostra de acumulación por desposesión, beneficiando exclusivamente ás View Article

PREGUNTA MODIFICACION LEI ABORTO. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

O actual proxecto do Partido Popular de Lei de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, obrigará as menores de entre 16 e 18 a contar con autorización “paterna” para poder decidir sobre Interrupción Voluntaria do seu Embarazo. Esta reforma parcial e urxente da lei do aborto, carente de consenso social e View Article

PREGUNTA SEREOS. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

Como vostedes son coñecedores, o programa municipal Sereos do Casco Vello, que prestaba o seu apoio a sectores da poboación con problemáticas de pobreza crónica e severa, xunto con enfermos crónicos, foi trasladado inxustificadamente a unha furgoneta e posteriormente a un pequeno autobús; nunha auténtica intervención municipal de estigmatización e expulsión da poboacion diana que View Article

PREGUNTA DESAFIUZAMENTOS. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

A Marea de Vigo, despois de informarse dos últimos casos de desafiuzamentos no Concello de Vigo (casos estes con ampla difusión mediática) e sabendo que as familias seguen a ser expulsadas das súas vivendas por non teren ingresos suficientes para facerlle fronte aos pagos das hipotecas, formula a seguinte PREGUNTA: ¿Cal é o número de View Article

MOCIÓN URXENTE XULLO 2015. HOSPITAL PÚBLICO 100%

31 Marzo, 2016

A Consellería de Sanidade adxudicou un contrato de 1.300 millóns de euros á Sociedade Concesionaria do NOVO HOSPITAL DE VIGO S.A. para proxectar, construír e explotar os servizos do hospital. O proxecto público custaba 400 millóns. O novo hospital segundo a consellería tería 1.465 camas que engadidas ás 422 do Meixoeiro e as 117 do View Article