violencias

Moción sobre aumento violencias machistas. Novembro 2022

24 Novembro, 2022

Excmo. Sr D. Abel Caballero Álvarez Alcalde-Presidente do Concello de Vigo Oriana Méndez Fuentes e Rubén Pérez Correa, concelleira e concelleiro do Grupo Municipal Mixto (Marea de Vigo), presentan para o seu debate en Pleno e aprobación, se procede, a seguinte MOCIÓN POR UN COMPROMISO TOTAL DO CONCELLO DE VIGO NA CONSTRUCIÓN DUNHA CIDADE LIBRE View Article